از باز شدن پاپ در سایت راضی هستید؟
(45.31%) 426
بله
(51.06%) 480
خیر
(3.617%) 34
هیچکدام

تعداد شرکت کنندگان : 940